A készülő törvénytervezet aggodalommal tölt el bennünket, ezért kérdéseket tettünk fel:Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, 
Akadémia u. 3. 

Tárgy: Nyílt levél a T/12731. számú törvényjavaslathoz


Tisztelt Miniszter Úr!

A Csak Együtt Van Esély elnevezésű, sajátos nevelési igényű gyermekek szülei által létrehozott csoportot mélységes aggodalommal tölti el a T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítás, mely szerint:  

Az Nkt. 94. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)

„d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá a szakértői vélemény elkészítésével összefüggő eljárást, a szakértői bizottság működését, az országos és más szakértői tevékenységet, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezésének és működtetésének, az együttnevelést segítő pedagógusok tevékenységének részletes szabályait, valamint azokat a feltételeket, amikor az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhető,”

(rendeletben állapítsa meg.)


1. Problémáink a tervezett módosítással kapcsolatban
Általánosságban rendkívül aggályosnak tartjuk, hogy:
- a tervezett módosítás indoklás nélkül jelent meg, így nem világos a változtatás mögött meghúzódó jogalkotói szándék
 - a felhatalmazás nem szűkíti le és nevezi meg pontosan azok körét, akik az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás fizetésére kötelezhetők. Így – még ha más jogszabályok kínálnak is garanciát – a módosítás megteremtheti annak jogi alapját és lehetőségét, hogy a hálózat igénybevételének költségeit:
a) közvetlenül a sajátos nevelési igényű gyermek családjára, szüleire terheljék
b) amennyiben az ellenszolgáltatás megfizetésének alanyai az egyházi és alapítványi iskolák, úgy közvetve – tandíj emelés útján – szintén a szülők, családok fizessék a költségeket.

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik helyzete 
A sajátos nevelési igényű gyermekek a jelenlegi oktatási rendszer hibáinak legnagyobb vesztesei. Sokuk számára egyáltalán nem áll rendelkezésre olyan állami iskola, óvoda, ami fogadná őket. A szülők sok esetben alapítványi vagy egyházi intézményt próbálnak keresni, hogy igyekezzenek elkerülni a magántanulói jogállást, hiszen ez ezen gyermekek -- és többnyire szüleik, gondviselőik -- társadalomból való teljes kirekesztését jelentené. Ezeknek a családoknak már így is nagy anyagi megterhelést jelent a tandíj, hatalmas kiadást, amit igazából nem nekik kellene megfizetniük. Ráadásul a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok többsége egykeresős, hiszen a gyermekek ápolása, ellátása, fejlesztésekre történő utaztatása egy szülő idejét szinte teljes egészében lefoglalja. A családok elszigeteltsége nemcsak lelkileg, de anyagilag is folyamatosan növekszik: minden igyekezetükkel azért küzdenek, hogy gyermekeiknek megadhassák mindazt a támogatást, amivel felnőve, képesek lesznek beilleszkedni a társadalomba. Egy felelős kormány jogalkotói nem engedhetik meg, hogy az SNI gyerekek életesélyei és a társadalomba való integrációjuk egy hibás jogszabály módosítással tovább romoljon. 


3. Oktatáshoz való hozzáférés: hazai és nemzetközi jogi hivatkozások
Az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat az egyik kulcsa a sikeres integrált oktatás megvalósulásának. 

Amennyiben ennek költségei közvetlenül vagy közvetett formában a családokra hárulnának, úgy a sajátos nevelési igényű gyermekek Alaptörvényben foglalt jogai sérülnének. Magyarország hatályos Alaptörvénye kimondja: (XI. cikk): (1) „Minden állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, tovább az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.”

A fogyatékossággal élő emberek oktatáshoz való jogára a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény is nagy hangsúlyt fektet. Magyarország az elsők között ratifikálta az egyezményt. A 24. cikk szerint a „1. A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való jogát. E jog hátrányos megkülönböztetés nélküli, az egyenlő esélyek alapján történő megvalósítása céljából a részes államok befogadó oktatási rendszert biztosítanak minden szinten, továbbá élethosszig tartó tanulási lehetőséget nyújtanak. […] 2. E jog érvényesítése során a részes államok biztosítják a) a fogyatékossággal élő személyeket fogyatékosságuk alapján nem zárják ki az általános oktatási rendszerből, és a fogyatékossággal élő gyermekeket fogyatékosságuk alapján nem zárják ki az ingyenes és kötelező alapfokú oktatásból, valamint a középfokú oktatásból.” A fogyatékossággal élő gyermekek ingyenes és kötelező alapfokú oktatásban való részvételének biztosítása tehát a kormány nemzetközi egyezményben vállalt kötelessége.

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneveléséről az alábbi módon nyilatkozik: „47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. […] (10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.” Elengedhetetlennek tartjuk, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, akik gyógypedagógiai és konduktív ellátásra való igényjogosultsága fent leírtak szerint megállapításra került, továbbra is ingyenesen legyenek elérhetők az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori szolgáltatások. Továbbá, hogy a felmerülő költségek megfizetésére a családok, a szülők se közvetlenül, se közvetett formában – tandíj emelése – ne legyenek kötelezhetők. 


4. Kérdéseink, javaslataink

Mivel a T/12731. számú törvényjavaslat 94. § (1) bekezdés d) pontját érintő tervezett módosítás indoklás nélkül jelent meg és a megszövegezés tágan fogalmaz, így kérjük, hogy a felhatalmazás szövege zárja ki a gyermeket, tanulót, szülőt, illetve gondviselőjét azok köréből, akik ellenszolgáltatás megfizetésére kötelezhetők. Noha a jelenlegi jogszabályok még kínálnak garanciákat, de -- tekintettel a szakjogági szabályozáson túlmutató jogszabályi környezet változásainak korábban soha nem tapasztalt mértékű felgyorsulására az utóbbi években -- kiemelten fontosnak tartjuk kizárni annak jövőbeni lehetőségét, hogy a mindenkori oktatásért felelős miniszter olyan rendeletet hozhasson, mely a szülőkre, családokra terhelné a költségeket.
Kérjük szíves tájékoztatásukat a tekintetben, hogy milyen jogi biztosítéka van annak, hogy az alapítványi és egyházi iskolák a módosítással járó többletterheiket nem fogják a szülőkre, a családokra áthárítani?


Tájékoztatásul közöljük, hogy problémánkkal 3 nap múlva meg fogjuk keresni az országgyűlési frakciók vezetőit is.

Várjuk válaszukat és szíves együttműködésüket. 


Tisztelettel: 


Sárándiné Varga Szilvia
Csak Együtt Van Esély csoport

Budapest, 2016. 11. 21.

Frissítés: A válaszlevél a következő bejegyzésben olvasható.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések